Amac?m?z, farkl? ?lkelerden Bulgaristan’a okumaya, ?al??maya, ya?amaya gelenlere Bulgarca ??retmektir. Dilimizi ??renerek ??rencilerimizin Bulgar k?lt?r? ve geleneklerini tan?ma, Bulgaristan’dayken kendi i?lerini daha iyi y?netme, ya da sadece hayat?n? kolayla?t?rma f?rsatlar? olacakt?r. ?nteraktif tahtam?z? kullan?p ??reterek ??rencilerimize Bulgarca ??renmesinin hem kolay hem de ne kadar e?lenceli bir i? oldu?unu g?stermek istiyoruz.

Say?n ??rencilerimiz, sizin i?in ?zel, modern ve prati?e y?nelik Yabanc?lar i?in Bulgarca adl? bir ??retim program? d?zenledik. Bu program Avrupa Dil ??retimi ?er?evesine g?re ger?ekle?tirilmi?tir. Derslerimiz, kitaplar?m?z yabanc? ??rencilerimizin anadilinde ya da onlar?n taraf?ndan kullan?lan Avrupa Birli?i dillerinde veya d?nyada en s?k kullan?lan dillerden olu?uyor. Yabanc?lar i?in Bulgarca sizin anadilinizin ?zelliklerine g?re yap?lm??t?r.

Yabanc?lar i?in Bulgarca ??retim program? ve okulumuzdaki Bulgarca dersleri ?ngilizce, Frans?zca, Almanca, Rus?a, T?rk?e, ?sve? ve Danimarka dillerinde anlat?l?r.

Yabanc?lar i?in Bulgarca kurslar? b?t?n seviyelerde oluyor. (A1) seviyesinden – s?f?rdan ba?layanlar i?in (C 2) seviyesine kadar – iyi bilenler i?in.

?zel Dersler

Yabanc?lar i?in Bulgarca ?zel ve grup dersleri olmak ?zere iki varyanta ayr?l?r. ??rencilerimiz ?zel Bulgarca derslere kendisini yazd?rabilir. Tarihleri ve saatleri kurstan ?nce hocalar?m?zla konu?arak kendileri ayarlayabilir. Derslerimiz ya ofisimizde, ya Sofya ?ehir i?inde sizin i?in uygun bir yerde yap?l?r (ofisiniz, eviniz), fiyatlar buna g?re de?i?ir. ?zel dersler Bulgarca’n?n daha ?abuk ??renilmesini sa?lar ve m??terimizin ihtiya?lar?na ve istediklerine g?re yap?l?r.

Grup Dersleri

Grup dersleri genellikle ayn? anadili olanlar, ya da ayn? yabanc? dil bilenler, ayn? ?irkette ?al??an, ayn? okulda okuyanlar, akraba, arkada?, meslekta? olanlar i?in yap?l?r. Bu ??retim genellikle ofisimizde yap?lmaktad?r, fakat uygun bir yeriniz varsa (ofis, ev vs.) orada da yap?labilir. Yabanc?lar i?in Bulgarca grup derslerinin avantaj?, ayn? durumda olan ba?ka yabanc?lar/ vatanda?larla birlikte dil ??renirken birbirlerine yard?m etmeleridir.

Yukar?da sa? k??ede bulunan takvime bakabilirisiniz, Yabanc?lar i?in Bulgarca kurslar?m?z?n ba?lang??lar? yaz?yor. Sorular?n?z varsa yukar?daki verdi?imiz numaralar? da arayabilirsiniz. Sekreterimiz ?ngilizce konu?uyor, T?rk?e bilen hocan?n numaras? – 0895 43 15 55

Yak?nda ?u Yabanc?lar i?in Bulgarca ?zel kurslar?m?z da a??lacakt?r. Bu kurslara kay?t yapt?rmak isteyen ??rencilerimizin Bulgarca’y? iyi bilmesi gerekmektedir.

  • Yabanc?lar i?in ?? Bulgarcas?
  • Yabanc?lar i?in Konu?ma Bulgarcas?
  • Yabanc?lar i?in Bulgarca, ehliyet almak amac?yla
  • Yabanc?lar i?in Bulgarca, Bulgar uyru?u almak amac?yla