Workshop – ниво Intermediate – Advanced


За нашите корпоративни клиенти този спец курс може да бъде организиран по следния начин:
100% английски език за водене на електронна кореспонденция
50% – 50% английски език за водене на електронна кореспонденция и писане на доклади
100% – писане на доклади

Целта на този курс е да затвърди и обогати уменията на хората, които често пишат на английски език. Писменият английски е мощно бизнес средство, което помага за подобряване на отношенията с клиенти и колеги. Участниците в този курс ще се научат как да общуват уверено с широк кръг от хора.

Този курс предполага добро владеене на английската граматика.

Програмата на курса може да включва:

 • Ключови фрази за имейли и доклади
 • Искане и получаване на информация
 • Съобщаване на добри и лоши новини
 • Подаване на оплакване с различна емоционална натовареност
 • Изказване на мнение и предупреждение
 • Молба
 • Извинение
 • Отговор на оплакване и съвети към клиентите
 • Уреждане и потвърждаване на среща
 • Ясно, точно и кратко писмено изказване
 • Структуриране и организиране на параграфите
 • Изготвяне на план за доклад
 • Свързващи думи
 • Подкрепяне с факти и отправяне на препоръки
 • Употреба на подходящия стил и спазване на установения етикет
 • Структуриране и писане на доклад
 • Писане на резюме

По време на курса участниците ще работят върху собствено портфолио с писмени задачи, които ще включват всички аспекти на курса.