Workshop – ниво Intermediate – Advanced


Целта на този спец курс е да даде възможност на участниците да се представят по-ефективно на срещи и преговори с работен език – английски. Акцентът пада върху изразните средства и полезните фрази, които ще помогнат на участниците по-лесно да предават своето мнение и да убеждават в своята правота останалите участници.

Учебните материали ще бъдат представени посредством различни аудио-визуални средства.

Теми, включени в курса:

 • Въведение в курса и обща дискусия върху често срещаните проблеми по време на срещи
 • Петминутна среща – уводно упражнение
 • Писане на имейл – уговаряне на среща
 • Изготвяне на дневен ред
 • Минало време и предаване на чужди думи
 • Обогатяване на речниковия запас
 • Задаване на въпроси, за да стигнем до дъното на нещата
 • Употреба на модални форми и условно наклонение за по-дипломатичен начин на изказване
 • Езикови средства за представяне на бизнес предложение и отправяне на молба
 • Справяне с конфликт на интереси по време на срещата и с трудни събеседници
 • Изясняване и перифразиране
 • Употреба на идиоматични изрази
 • Функция – ръководител на срещата
 • По време на среща: ролеви игри, пряко свързани с длъжността на участниците
 • Преговор и обратна връзка(feedback)

За нашите корпоративни клиенти ние организираме и двудневен спец курс. В него по-подробно се разглеждат гореспоменатите теми. Допълнителното време се използва за повече ролеви игри.